ดีอีเอส – ดีป้าแถลงผลสำเร็จโครงการThe Smart City Ambassadors รุ่นที่2 สร้าง ‘นักดิจิทัลพัฒนาเมือง’เพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะทั่วประเทศ

14มิถุนายน2566, กรุงเทพมหานครกระทรวงดิจิทัลฯ และ ดีป้าโดย สำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทยพร้อมเครือข่ายพันธมิตร ร่วมประกาศผลสำเร็จจากโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่รุ่นที่ 2ยกระดับทักษะดิจิทัลและทักษะสำคัญในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯและเตรียมความพร้อมเยาวชนคนรุ่นใหม่สู่การเป็น‘นักดิจิทัลพัฒนาเมือง’ก่อนนำองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนาเป็นระบบบริการเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาของเมืองในแง่มุมต่างๆร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างตรงจุดและเป็นรูปธรรมเผยช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาแผน Smart City มากกว่า 120พื้นที่ทั่วประเทศ โดยประเมินว่าจะสามารถสร้างมูลค่าการลงทุนตามแผนฯ ได้กว่า 66,000 ล้านบาท

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอีเอส)เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่กัปตันเมืองท้องถิ่นและผู้นำเมืองร่วมขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะผลสำเร็จจาก “โครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่รุ่นที่ 2”(The Smart City Ambassadors 2(SCA#2))โดยมีผศ.ดร.ณัฐพลนิมมานพัชรินทร์ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้าคณะผู้บริหาร ผู้นำเมือง และหน่วยงานพันธมิตรร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง

นายชัยวุฒิ กล่าวว่าโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่เป็นสิ่งที่ภาครัฐดำเนินการผลักดันมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านกลไกการพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลและสามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ พร้อมเป็นสะพานเชื่อมให้คนในพื้นที่สามารถเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลตอบโจทย์การดำเนินชีวิต พร้อมยกระดับบริการจากหน่วยงานท้องถิ่นผ่านโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างเป็นรูปธรรม

โครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะผลักดันให้เยาวชนคนรุ่นใหม่กัปตันเมือง และผู้นำเมืองได้กลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตนเองด้วยความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลและการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่ได้รับอีกทั้งช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในระดับภูมิภาคให้เกิดขึ้น เพื่อกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในทุกระดับ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ กล่าว

ขณะที่ ผศ.ดร.ณัฐพล กล่าวว่าโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่รุ่นที่ 2มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ 446 คนจาก170หน่วยงาน57 จังหวัดทั่วประเทศตลอดระยะเวลา 10 เดือนที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการยกระดับทักษะดิจิทัลและทักษะสำคัญในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจากวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมเยาวชนคนรุ่นใหม่เพื่อก้าวสู่การเป็น‘นักดิจิทัลพัฒนาเมือง’ก่อนนำองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนาเป็นระบบบริการเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาของเมืองในแง่มุมต่างๆร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างตรงจุดและเป็นรูปธรรม

โครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2ยังสามารถขับเคลื่อนให้เกิดแผน Smart City ใหม่126 พื้นที่ โดยได้รับการประกาศเป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะเพิ่มขึ้นกว่า 50 พื้นที่ ประเมินมูลค่าการลงทุนที่จะเกิดขึ้นตามแผนฯ กว่า 66,000 ล้านบาท พร้อมส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาโครงการนำร่องต่อยอดระบบบริการเมืองอัจฉริยะและเป็นนวัตกรรมต้นแบบการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่มากกว่า 10 พื้นที่ สามารถส่งต่อความรู้ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาเมืองแก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงานที่ร่วมโครงการฯ จำนวน 5,813 คน อีกทั้งกระตุ้นให้เกิดความตระหนักรู้เรื่องการพัฒนาเมืองอัจฉริยะแก่ประชาชนในพื้นที่กว่า 10,000 คน ซึ่งถือเป็นการสร้างระบบนิเวศที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ และนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ต่อไปผู้อำนวยการใหญ่ดีป้ากล่าว

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตรแก่โครงการที่มีความโดดเด่นในด้านต่าง ๆ ในกิจกรรม SCA#2 Final Pitching2023 โดยมี3 โครงการชนะเลิศการนำเสนอโครงการนำร่องต่อยอดระบบบริการเมืองอัจฉริยะและเป็นนวัตกรรมต้นแบบการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่ได้รับรางวัล SCA#2 Award: BEST INITIATIVE SMART CITY PROJECT AWARDพร้อมรับทุนพัฒนาเมืองมูลค่ารวม900,000 บาทซึ่งทั้ง 3 โครงการถือเป็นโครงการที่มีศักยภาพสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาเมืองและในแผนการดำเนินงานมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแก้ไขปัญหาของเมือง อีกทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่อย่างชัดเจน ประกอบด้วย

  • โครงการแพลตฟอร์มสัญจรอัจฉริยะ(Smart Mobility)

โดย บริษัทร่วมพัฒนาเมืองจำกัดจังหวัดสตูล

สิ่งที่ทำ:  พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลในรูปแบบ Mobile Web Application ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการให้บริการด้านการขนส่งสาธารณะ และเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ กระจายข่าว แจ้งเหตุ

ผลกระทบ: สร้างความเชื่อมั่น อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

  • โครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต(Smart Economy และ Smart People)

โดย เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ทำ: นำเทคโนโลยีเรื่องภาพเสมือนจริง (AR) และสื่อสังคมออนไลน์มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิสัมพันธ์ และดึงดูดนักท่องเที่ยว

ผลกระทบ: กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่

  • ระบบบริหารจัดการงานสวัสดิการสังคมตำบลอุโมงค์(Smart Governance)

โดย เทศบาลตำบลอุโมงค์จังหวัดลำพูน

สิ่งที่ทำ: ระบบบริหารจัดการงานสวัสดิการสังคมบนเว็บแอปพลิเคชัน รับเรื่องร้องเรียนและส่งคนเข้าไปจัดการปัญหา ทำให้ได้ข้อมูลเพื่อนำไปจัดการปัญหา

ผลกระทบ: มีระบบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างตรงจุด

       ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดของโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่รวมถึงโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับรางวัลในกิจกรรม SCA#2 Final Pitching 2023 ได้ที่เว็บไซต์ sca.depa.or.th และเฟซบุ๊กเพจ Smart City Thailand Office

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *