ทรู ดิจิทัล ร่วมเสริมศักยภาพ ททท. อัปสกิลดิจิทัลผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว พัฒนาหลักสูตร “การบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง”รุ่นที่ 5 ปี 2567

กรุงเทพฯ 26เมษายน 2567 –นายกิตติ เชาวน์ดี(แถวหน้า ที่5จากซ้าย) เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “การบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง” รุ่นที่ 5 ประจำปี 2567 (Tourism Management Program for Executives: TME5) โดยมีนายธีระศิลป์ เทเพนทร์(แถวหน้า ที่2จากขวา) รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)พร้อมด้วย นายเอกราช ปัญจวีณิน(แถวหน้า ที่2จากซ้าย) หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านดิจิทัล บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น และผู้บริหาร ททท. ร่วมพิธีเปิดการอบรม ฯ ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Reshaping The Future of Tourism โดยทรู ดิจิทัล อคาเดมี ได้ออกแบบหลักสูตรขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อเสริมความรู้และทักษะให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วประเทศนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ผ่านการดำเนินงานอย่างสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนของโลก ซึ่งจะนำไปสู่ความยั่งยืนทางการท่องเที่ยว (Sustainable Tourism) ณ ห้องโถงธนะรัชต์ อาคาร ททท. ถนนเพชรบุรี

นายธีระศิลป์ เทเพนทร์ รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)เปิดเผยว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นหนึ่งในภาคส่วนที่มีบทบาทสำคัญต่อการเติบโตด้านเศรษฐกิจของประเทศ ในปี 2567 ประเทศไทยติดอันดับ 6 ของสถานที่ที่ควรไปเที่ยวของโลกจัดอันดับโดยThe Telegraphอีกทั้งการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหลังยุคโควิด-19ทำให้ประเทศไทยต้องวางกลยุทธ์และส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศในการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกททท. จึงได้จัดโครงการอบรม“การบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง” รุ่นที่ 5 ประจำปี 2567เพื่อพัฒนาบุคลากรในแวดวงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบผ่านการดำเนินงานอย่างสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนของโลก ซึ่งจะนำไปสู่ความยั่งยืนทางการท่องเที่ยว(Sustainable Tourism)

นายเอกราช ปัญจวีณิน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านดิจิทัล บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า เป็นเรื่องน่ายินดีที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรผู้ประกอบการท่องเที่ยวมาโดยตลอด และต้องขอขอบคุณที่ไว้วางใจให้ ทรู ดิจิทัล ได้มีส่วนร่วมในการทรานสฟอร์มภาคธุรกิจท่องเที่ยวให้พร้อมรับมือวิถีดิจิทัลที่เปลี่ยนไป  ซึ่งเป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักของ ทรู คอร์ปอเรชั่น ที่มุ่งสนับสนุนการทรานสฟอร์มธุรกิจ (Business Transformation) ให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กับการสร้างระบบนิเวศดิจิทัลและการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ผ่าน ทรู ดิจิทัล อคาเดมีสถาบันการเรียนรู้ที่มุ่งสร้างกำลังคนของประเทศไทยที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ ให้สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยในปีนี้ ทรู ดิจิทัล อคาเดมีนำประสบการณ์จากการจัดหลักสูตรเสริมทักษะที่ทันสมัยและหลากหลาย ร่วมออกแบบหลักสูตรอบรมฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2ภายใต้แนวคิดReshaping TheFuture of Tourismโดยมีจุดเด่นของหลักสูตรที่มุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบให้แก่ผู้ประกอบการ สอดรับกับทิศทางดำเนินงานของททท. ในการขับเคลื่อนระบบนิเวศของการท่องเที่ยว ด้วยการส่งมอบประสบการณ์ที่มีคุณค่าอย่างสมดุลและยั่งยืน ผ่านการบริหารจัดการและสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติ ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยตรง พร้อมลงพื้นที่ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ มั่นใจว่าผู้เข้าอบรมจะสามารถนำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจ เพื่อร่วมกันยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

ทั้งนี้ หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง” รุ่นที่ 5 ประจำปี 2567 มีผู้เข้าร่วมอบรมจากธุรกิจโรงแรมและคมนาคม ธุรกิจการจัดการภาคบริการและสินค้าธุรกิจด้าน สารสนเทศ นวัตกรรมการศึกษา และกลุ่มสตาร์ทอัพ สมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและสื่อมวลชน โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายวงการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในมิติต่างๆ ร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจการท่องเที่ยว ผ่าน 5 Module (TRIPS)ได้แก่ 1. T – Trends in Tourism: Thailand, Global & Customerเปิดมุมมองแนวโน้มการท่องเที่ยวและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปในระดับต่างๆ2. R – Responsible & Sustainable Tourismแลกเปลี่ยนกลยุทธ์และแนวทางการนําแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบไปปฏิบัติจริงในเชิงธุรกิจ3. I – Innovation in Tourism Managementค้นพบนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จะช่วยขับเคลื่อนและเพิ่มคุณค่าประสบการณ์การท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล4. P – Persona, Communication & Soft Powerยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวที่น่าจดจําผ่านเรื่องราวของวัฒนธรรมไทยที่มีความหลากหลายและ 5. Strategic Ecosystem Mobilization for Future of Tourismขับเคลื่อนสู่อนาคตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวผ่านการผนวกรวมทักษะหลากหลายแขนงสู่ความยั่งยืน โดยมีระยะเวลาอบรมตลอดหลักสูตรจำนวน 54 ชั่วโมง รวมทั้งการศึกษาดูงานในประเทศ 3 ครั้ง และต่างประเทศ 1 ครั้งในเดือนเมษายน–กรกฎาคม2567

 

#truedigitalacademy #TME5 #TATAcademy

Loading

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *