สกมช. ร่วมมือ Huawei จัดสัมมนา “Thailand Cyber Thought Leaders 2023”ให้ผู้บริหารหน่วยงานรัฐ และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ หรือ CII

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, 10เมษายนพ.ศ. 2566 – พลอากาศตรี อมร  ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “Thailand Cyber Thought Leaders 2023”

พลอากาศตรี อมร ชมเชย กล่าวถึงการจัดสัมมนาในวันนี้ว่า ด้วยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ในด้านการสื่อสารไร้สายความเร็วสูง 5G เทคโนโลยี Blockchain, Internet of Thing, Cloud Computing และ Metaverse ส่งผลให้ปัจจุบันโลกกำลังพัฒนาไปสู่ยุคดิจิทัล ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตของประชาชน ที่มีการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น ทำให้มูลค่าทางเศรษฐกิจดิจิทัลเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด แต่สิ่งหนึ่งที่มาควบคู่กันกับการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี ก็คือภัยคุกคามทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ซึ่งก็ได้ทวีความรุนแรงมาก และส่งผลเสียหายเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลด้วยเช่นกันและที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าการโจมตีทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นั้นได้ส่งผลกระทบในทุกมิติ ทั้งต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ความสงบเรียบร้อยของสังคม รวมถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทย มีแนวโน้มการโจมตีทางไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งเชิงปริมาณและความรุนแรง อีกทั้งรูปแบบการโจมตียังมีแนวโน้มที่จะพัฒนาตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งภัยคุกคามดังกล่าวอาจส่งผลต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยของสังคมและเศรษฐกิจของประเทศได้ในปัจจุบันและอนาคต

สกมช. จึงได้ร่วมมือกับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด จัดงานสัมมนา “Thailand Cyber Thought Leaders 2023” ครั้งนี้ขึ้น ซึ่งทางบริษัท หัวเว่ยฯ ที่มุ่งให้ความสำคัญความปลอดภัยทางไซเบอร์ ได้ร่วมทำงานกับทุกภาคส่วนเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้น โดยปัจจุบันสกมช. ได้ร่วมกับหัวเว่ยเดินหน้าผลักดันหลากหลายโครงการ เพื่อวางรากฐานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และการปกป้องข้อมูลร่วมกัน เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการและหน่วยงานต่าง ๆ ในการรับมือกับภัยคุกคามในอนาคต ทั้งนี้ภายในงานสัมมนา “Thailand Cyber Thought Leaders 2023”ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอาทิเช่น ดร. ศุภกร สิทธิไชย ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโสด้านโครงการพิเศษและศูนย์พัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรม ดร. ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คุณกำพล ศรธนะรัตน์ President Thailand DataProtection OfficerAssociation ดร. รอม หิรัญพฤกษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายนรินทร์ฤทธิ์ เปรมอภิวัฒโนกุล อุปนายกสมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (TISA) และนายสุรชัย ฉัตรเฉลิมพันธุ์ ผู้บริหารระดับสูงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และความเป็นส่วนบุคคล บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) มาร่วมเสวนาหัวข้อ “Think Tank for Vision and Mission Thailand Cyber Security and CII” และได้รับเกียรติจากอาจารย์ปริญญา หอมอเนก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไชเบอร์ ในคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการกลุ่มงานโครงการพิเศษและศูนย์พัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรมสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ คุณ NanJianfengHuawei Senior cyber securityand privacy protection expert มาร่วมบรรยายในหลากหลายหัวข้อ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับของผู้นำองค์กรในการพัฒนาและส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ไปสู่ระดับสากล รวมทั้งระดมความคิดเห็นการสร้างความตระหนักรู้ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อเป็นแนวทางพัฒนานโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ  ซึ่งจะเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมให้ทุกหน่วยงานรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเป็นการสร้างความตระหนักรู้การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ภายในองค์กรของตนเอง รวมถึงทุกภาคส่วนของสังคมในวงกว้าง หวังว่าทุกท่านจะร่วมเป็นเครือข่ายในการพัฒนานโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ และให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศต่อไป โดยมีผู้บริหารระดับสูงจำนวน ๕๕ คน จากหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศจำนวน ๔๐ หน่วยงาน อาทิเช่น สำนกงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานอัยการสูงสุด หน่วยราชการในพระองค์กรมที่ดิน กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กรมอุตุนิยมวิทยา การท่าเรือแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ ธนาคารออมสิน บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด มหาชน เป็นต้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *